Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

I. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), KGDI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Szewska 20/1, 31-009 Kraków (dalej „Administrator”) informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych - kontakt z Administratorem pisemnie: KGDI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Szewska 20/1, 31-009 Kraków lub  na adres mailowy: biuro@kgdi.pl

II. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA:

1. podjęcia działań zmierzających do zawarcia; umowy zbycia/wynajmu/dzierżawy nieruchomości, przedwstępnych, przyrzeczonych, warunkowych umów zbycia nieruchomości, zawarcia umów w zakresie doradztwa prawnego, ekspansji, zastępstwa inwestycyjnego, umowy o roboty budowlane i innych lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności,
3. jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stronę trzecią (art. 6 ust 1 lit e) RODO)

4. przetwarzanie Pani/Pana danych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności:
i) w przypadku sporów sądowych wynikających z realizacji celów , a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami,
ii) przeciwdziałania nadużyciom oraz naruszeniom obowiązujących przepisów prawa,

III. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem podjęcia czynności mających na celu zawarcie i wykonywanie umowy z Administratorem, wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do podjęcia czynności mających na celu zawarcie lub wykonania umowy lub do ich zawarcia. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;

2.podmiotom wykonującym zadania wynikające z przepisów prawa;

3. podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na rzecz Administratora;

4. podmiotom na rzecz których lub we współpracy z którymi realizowana jest działalność gospodarcza Administratora, w zakresie wynikającym z umów lub przepisów prawa.

5. Podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora np.: prawne, ubezpieczeniowe, architektoniczne, notarialne,  doradcze.

V. OKRES PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów, tj. w związku z w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy z Administratorem, przez okres do czasu zakończenia jej trwania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Administratora swojego uzasadnionego interesu w zakresie określonym w pkt. II powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody, jednakże nie krócej niż w pkt II.4 lit i).

VI. POZOSTAŁE INFORMACJE

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych – w przypadku gdy:
i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
ii) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych w związku z jej szczególną sytuacją,
iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
iv) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5. Prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:
i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz;
6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
i) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją oraz
ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt. II powyżej.

7. W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.