inwestowanie w nieruchomości

Inflacja w Polsce w 2024 wzrośnie – w co inwestować?

Obecna sytuacja ekonomiczna w Polsce

Inflacja w 2024 roku będzie rosła?

Sytuacja ekonomiczna w kraju objawia się kilkoma wyraźnymi trendami, z których najbardziej istotnym jest fakt iż w Polsce inflacja w 2024 roku może wzrosnąć. Ten wzrost inflacji ma swoje źródła w szeregu czynników, które łącznie wpływają na kondycję gospodarki. Polska, podobnie jak wiele innych krajów, doświadczała znacznego wzrostu inflacji. Wartość pieniądza spada, co oznacza, że za tę samą ilość pieniędzy można kupić mniej towarów i usług niż wcześniej. Sytuacja w Polsce na ten moment wydaje się być ustabilizowana. Należy mieć jednak na uwadze, że zmiana rządu może mieć wpływ na realną krajową politykę ekonomiczną. Nowy rząd stanie w 2024 roku przed wyzwaniem wygaszania lub ograniczania pakietów, które miały chronić obywateli przed skutkami inflacji. Jakie będzie to miało skutki? Możemy spodziewać się ponownego wzrostu inflacji, a w najlepszym wypadku ugruntowania się i tak wysokiego wskaźnika na obecnym poziomie.

 

Wracając jednak do samej inflacji, przyczyny jej powstania należy upatrywać w:

 • Pandemii COVID-19: Pandemia spowodowała globalne zakłócenia w łańcuchach dostaw, co przyczyniło się do wzrostu cen surowców i materiałów. Skutki te były odczuwalne również w Polsce, wpływając na ceny produktów końcowych.
 • Polityka Monetarna: Niskie stopy procentowe i zwiększona emisja pieniądza przez bank centralny, stosowane jako środki stymulujące gospodarkę w czasie pandemii, przyczyniły się do wzrostu inflacji.
 • Wzrost Cen Energii: Znaczący wzrost cen energii, częściowo spowodowany geopolitycznymi napięciami i zmianami na rynkach międzynarodowych, miał istotny wpływ na ogólny poziom cen w gospodarce.
 • Zwiększony Popyt Krajowy: Ożywienie gospodarcze po pandemii spowodowało wzrost popytu, który w obliczu ograniczonej podaży również przyczynił się do wzrostu cen.
 • Konflikt na Ukrainie: Ten konflikt wpłynął na destabilizację regionalnej gospodarki i rynków energetycznych. Polska, jako kraj sąsiadujący, odczuła bezpośrednie skutki w postaci wzrostu cen, zwłaszcza energii i surowców. Dodatkowo, konflikt ten miał wpływ na przepływy handlowe i bezpieczeństwo energetyczne. Przekłada się to na wzrost kosztów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

 

Natomiast skutki ryzyka wzrostu inflacji mogą być następujące:

 • Erozja Siły Nabywczej: Wzrost inflacji zmniejsza siłę nabywczą konsumentów, co oznacza, że ludzie mogą kupić mniej za tę samą ilość pieniędzy.
 • Presja na Wynagrodzenia i Koszty Pracy: Rosnąca inflacja wywiera presję na wzrost wynagrodzeń, co może prowadzić do wyższych kosztów pracy dla przedsiębiorstw.
 • Niepewność Inwestycyjna: Wysoka inflacja wprowadza element niepewności na rynku, co może wpływać na decyzje inwestycyjne zarówno krajowych, jak i zagranicznych inwestorów.
 • Polityka Rządu i Banku Centralnego: W odpowiedzi na rosnącą inflację, rząd i bank centralny mogą podejmować różne działania mające na celu jej stabilizację. Mogą to być działania takie jak podnoszenie stóp procentowych, zmiany w polityce fiskalnej, czy interwencje na rynku walutowym.

 

Inwestycje w nieruchomości w okresie wysokiej inflacji

Synonim stabilności

Nieruchomości jako rodzaj inwestycji charakteryzuje się unikalną w swoim rodzaju stabilnością. Ich wartość rynkowa nie podlega tak gwałtownym zmianom, jak to ma miejsce w przypadku chociażby papierów wartościowych, kruszców czy nawet walut. Taka stabilność wynika z trwałości i użyteczności nieruchomości jako dobra materialnego. W dodatku, rynek nieruchomości jest mniej podatny na spekulacje i szybkie zmiany nastrojów, co często obserwuje się na giełdzie. Wszelkie zawirowania w gospodarce krajowej i międzynarodowej nie wpływają w znaczny sposób na destabilizacje rynku nieruchomości.

Ochrona przed erozją siły nabywczej – co przyniesie inflacja w 2024 roku?

W kontekście inflacji, nieruchomości często są postrzegane jako „twarda waluta„. W sytuacji, gdy wartość pieniądza diametralnie spada, inwestycje w nieruchomości mogą nie tylko zachować, ale nawet zwiększyć swoją realną wartość. Jest to możliwe dzięki temu, że ceny nieruchomości zazwyczaj rosną szybciej niż ogólny poziom cen, zapewniając tym samym ochronę przed utratą siły nabywczej kapitału. Popyt na wszystkie rodzaje nieruchomości w Polsce jest nieprzerwanie bardzo duży. Ma to pozytywny wpływ na rentowność inwestycji i jej bezpieczeństwo.

Pasywny dochód

Jedną z głównych zalet inwestycji w nieruchomości jest możliwość generowania regularnego dochodu z wynajmu. W okresach inflacji, wynajmujący mogą dostosowywać czynsze do rosnących kosztów utrzymania, co oznacza, że inwestycja ta może przynosić rosnący strumień dochodów. Jest to szczególnie istotne w obliczu erodującej wartości pieniądza, gdyż stały przepływ gotówki może pomóc w utrzymaniu siły nabywczej kapitału. Należy także pamiętać, że długoterminowa inwestycja w nieruchomości często wiąże się z potencjalnym wzrostem ich wartości. Proces ten jest nazywany aprecjacją i może być wynikiem różnych czynników, takich jak rozwój infrastruktury, zmiany demograficzne, czy poprawa stanu ekonomicznego danego regionu. Aprecjacja może zatem przynieść znaczące zyski kapitałowe przy sprzedaży ewentualnej nieruchomości.

Lepszy wróbel w garści…

Włączenie nieruchomości do portfela inwestycyjnego może znacząco przyczynić się do jego stabilizacji. Każdy inwestor, który potrzebuje dywersyfikacji swojego portfela najczęściej posiada już co najmniej jedną nieruchomości w swoim portfelu. Nieruchomości zwykle mają niską korelację z innymi rynkami, takimi jak akcje czy obligacje. Dywersyfikacja sama w sobie ma istotne znaczeni z uwagi na to, że w sytuacji spadku wartości innych aktywów, nieruchomości mogą zachować swoją wartość lub nawet na niej zyskać, co pomaga w zrównoważeniu ogólnego ryzyka inwestycyjnego.

Podsumowanie – inwestycje w nieruchomości w obliczu tego, że inflacji w 2024 wzrośnie

W obecnych realiach ekonomicznych Polski, gdzie inflacja staje się wyraźnym wyzwaniem, inwestycje w nieruchomości prezentują się jako logiczna i przemyślana opcja ochrony kapitału. Ta forma inwestycji, uwzględniając dynamikę rynku oraz skutki inflacji, oferuje szereg korzyści, które czynią ją atrakcyjną w obecnych warunkach gospodarczych.

 1. Inflacja w 2024 nie taka straszna: Nieruchomości jako aktywa charakteryzują się stabilnością, oferując schronienie przed krótkoterminowymi wahaniami rynkowymi. Ta cecha jest szczególnie cenna w obliczu rosnącej inflacji i niepewności gospodarczej.
 2. Efekt domina: W kontekście inflacji, nieruchomości często zachowują, a nawet zwiększają swoją realną wartość. To sprawia, że są one skutecznym narzędziem ochrony przed utratą siły nabywczej pieniądza.
 3. Generowanie pasywnego dochodu: Możliwość uzyskiwania regularnych dochodów z wynajmu stanowi dodatkową korzyść, zwiększającą atrakcyjność inwestycji w nieruchomości. Wzrost czynszów w okresach inflacji może dodatkowo wzmacniać ten efekt.
 4. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego: Włączenie nieruchomości do portfela inwestycyjnego pomaga w dywersyfikacji i zmniejszeniu ogólnego ryzyka, oferując stabilność, nawet gdy inne rynki są niestabilne.
 5. Aprecjacja wartości: Inwestycje w nieruchomości często oferują zysk kapitałowy z tytułu wzrostu wartości, co jest szczególnie istotne w długoterminowej perspektywie.
 6. Aspekty praktyczne: Odpowiednie zarządzanie nieruchomością i wybór lokalizacji są kluczowe dla maksymalizacji potencjalnych zwrotów z inwestycji. Inwestorzy muszą być świadomi tych czynników, aby efektywnie wykorzystać potencjał rynku nieruchomości.

Reasumując, w sytuacji rosnącej inflacji i niepewności ekonomicznej w Polsce, inwestycje w nieruchomości oferują kombinację stabilności, ochrony kapitału, generowania dochodu oraz potencjału wzrostu wartości. Są one więc nie tylko schronieniem dla kapitału, ale również obiecującym kierunkiem dla dążących do zdywersyfikowanego i zbalansowanego portfela inwestycyjnego.

Pozostaw komentarz